Neem contact op met Guido

+31 (0) 6 20 48 88 39

 

 

Algemene voorwaarden Horst Handel B.V.

Artikel 1 – Definities

1. Horst Handel B.V.: de verkopende partij die zich middels een overeenkomst verbindt tot de verkoop, verhuur en/of levering van producten. Horst Handel B.V. is gevestigd aan de Oostumerweg 3, 9893 te Garnwerd. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met KvK-nummer 75211297.

2. Huurder: de partij die zich middels een huurovereenkomst aan Horst Handel B.V. verbindt voor de huur van producten.

3. Koper: de partij die zich middels een koopovereenkomst bindt aan de koop van een product bij Horst Handel B.V.

4. Producten: tractoren, landbouwmachines, stalinrichting, melkrobots, melktanks en mestrobots, en een hoogwerker.

5. Schriftelijk: per post of per e-mail.

6. Verhuurovereenkomst: de overeenkomst die tussen Horst Handel B.V. en de huurder wordt gesloten t.a.v. de huur van een product.

Artikel 2 – Algemeen

1. Op alle aanbiedingen, koopovereenkomsten, huurovereenkomsten en andere verbintenissen die Horst Handel B.V. aangaat, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassingen.

2. Andere algemene voorwaarden dan die van Horst Handel B.V. worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen is.

3. Mocht zich een situatie voordoen die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan is de koopovereenkomst/huurovereenkomst leidend. Mocht er geen overeenkomst zijn gesloten, dan zijn schriftelijk gemaakte afspraken leidend.

4. Bedingen of gemaakte afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

5. Indien blijkt dat een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of vernietigd zijn, laat dat de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Horst Handel B.V. en de koper/huurder komt tot stand op het moment dat Horst Handel een aanbieding tot koop of huur doet en de koper/huurder dit aanbod aanvaard.

2. Na aanvaarding van het aanbod wordt er door Horst Handel B.V. een koopovereenkomst/verhuurovereenkomst opgesteld. Deze overeenkomst wordt door beide partijen ondertekend.

3. De hoogwerker, zoals genoemd in lid 4 van artikel 1, is vatbaar voor het sluiten van een huurovereenkomst met Horst Handel B.V.

4. Overige producten zijn vatbaar voor een huurovereenkomst indien Horst Handel B.V. dit aangeeft.

Artikel 4 – De overeenkomst en de uitvoering ervan

1. De koopovereenkomst/huurovereenkomst behelst de gegevens van de koper/huurder, een omschrijving van de producten, de manier van transporteren van de producten, de prijs en de wijze van betaling.

2. Horst Handel B.V. voert de overeenkomst naar beste kunnen en vermogen uit.

3. De koper/huurder verschaft Horst Handel B.V. de benodigde gegevens zo snel mogelijk, indien Horst Handel B.V. van de gegevens afhankelijk is om met de uitvoering van de overeenkomst te kunnen starten.

4. Indien Horst Handel B.V. constateert dat de koper/huurder niet aan zijn verplichting voldoet t.a.v. het leveren van de juiste gegevens, dan is zij gerechtigd om haar deel van nakoming van de overeenkomst op te schorten. De opschorting eindigt op het moment dat Horst Handel B.V. de benodigde gegevens ontvangen heeft.

5. Indien het voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is, is Horst Handel B.V. gerechtigd om derden in te schakelen.

6. Indien de derde die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst schade lijdt, dan is Horst Handel B.V. gevrijwaard van schade jegens de ingeschakelde derde.

7. Indien er omstandigheden ontstaan die ervoor zorgen dat het uitvoeren van de overeenkomst wordt vertraagd of omstandigheden ontstaan die ervoor zorgen dat de overeenkomst slechts voor een deel uitgevoerd kan worden, dan deelt Horst Handel B.V. dit zo snel mogelijk mee aan de koper/huurder.

8. In geval een situatie zich voordoet zoals omschreven in het voorgaande lid, dan is de koper/huurder gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen zonder bijkomende kosten.

Artikel 5 – De overeenkomst wijzigen

2. Indien blijkt dat de overeenkomst gewijzigd dient te worden om de overeenkomst zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, dan wordt de overeenkomst na onderling overleg tussen beider partijen gewijzigd.

2. Indien Horst Handel B.V. van mening is dat de overeenkomst gewijzigd moet worden om deze zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, brengt zij de koper/huurder hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

3. Indien een wijziging van de overeenkomst, zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, invloed heeft op de levertijd van het product, dan gaat de koper/huurder hiermee akkoord indien zij in onderling overleg met Horst Handel B.V. de overeenkomst wijzigt.

4. Indien een wijziging van de overeenkomst zorgt voor extra kosten, dan geeft Horst Handel B.V. dit aan bij de onderhandelingen m.b.t. het wijzigen van de overeenkomst, zoals genoemd in lid 1 van dit artikel.

Artikel 6 – Prijzen

1. De prijzen als weergegeven in de koopovereenkomst/huurovereenkomst zijn in Euro’s en exclusief BTW.

2. De prijzen in de offertes zijn gebaseerd dan geldende omstandigheden, waarbij gedacht kan worden aan de heffingen door de overheid, valutakoersen, in- en uitvoerrechten, transportkosten, aankoopprijzen, accijnzen en belastingen.

3. Indien de omstandigheden, als genoemd in lid 2 van dit artikel, veranderen na het aangaan van de overeenkomst, maar voor de levering van het product, dan is Horst Handel B.V. gerechtigd de verhoogde kosten in rekening te brengen bij de koper.

4. De koper is gehouden, om in het geval van prijsstijging, deze te voldoen in combinatie met betaling van de hoofdsom.

Artikel 7 – Betalingsvoorwaarden

1. Betaling door de koper/huurder dient te worden gedaan op de manier zoals deze is neergezet in de koopovereenkomst/huurovereenkomst.

2. Betaling dient te geschieden binnen de termijn die is vermeld op de koopovereenkomst/huurovereenkomst.

3. Van de wijze van betaling en/of de betalingstermijn kan worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

4. Indien de koper/huurder de betaling niet heeft voldaan binnen de betalingstermijn die is vermeld op de overeenkomst, dan is deze van rechtswege in verzuim. Over de maand(en) dat het verzuim plaatsvindt, is de koper/huurder wettelijke rente verschuldigd aan Horst Handel B.V.

5. Indien Horst Handel B.V. tijdens het verzuim van de koper/huurder kosten maakt om de betaling alsnog te verkrijgen, worden deze kosten in rekening gebracht bij de koper/huurder.

6. Bij kosten, als genoemd in het voorgaande lid, kan gedacht worden aan incassokosten en (buiten)gerechtelijke kosten.

7. Horst Handel B.V. is gerechtigd om schade in rekening te brengen bij de koper/huurder, indien zij deze schade oploopt als gevolg van niet-betaling door de koper/huurder.

8. Horst Handel B.V. kan een aanbetaling van de koper/huurder verlangen indien zij enige zekerheid noodzakelijk acht om met het uitvoeren van de overeenkomst te starten.

9. De aanbetaling, als genoemd in het voorgaande lid, kan bestaan uit een gedeelte van de factuur of het gehele factuurbedrag dat vooraf betaald dient te worden.

10. Betaling van de overeenkomst in termijn is alleen mogelijk indien partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen. De koper/huurder is in verzuim indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de gestelde termijn van lid 2 van dit artikel.

11. Indien de koper/huurder in verzuim is en de overeenkomst niet is betaald, dan is Horst Handel B.V. gerechtigd om de overeenkomst op te schorten totdat de koper/huur aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 8 – Levering van de producten

1. Levering vindt plaats zoals dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

2. De wijze van transport van het product is op de koopovereenkomst/huurovereenkomst vermeld.

3. Indien het product feitelijk of juridisch aan de koper/huurder of een door de koper/huurder aangewezen derde is geleverd, gaat het risico van verlies, beschadiging of vervreemding over op de koper/huurder of de aangewezen derde.

4. De koper/huurder of aangewezen derde is verplicht om het product af te nemen op het moment dat het product ter beschikking is gesteld aan de koper/huurder of de aangewezen derde.

5. Horst Handel B.V. slaat het product op indien de koper/huurder of aangewezen derde weiger het ter beschikking gestelde product in ontvangst te nemen. De opslag komt voor risico van de koper/huurder en de kosten voor opslag worden doorberekend aan de koper/huurder.

6. De termijn voor levering, die schriftelijk is afgesproken tussen beider partijen, is nimmer een fatale termijn.

7. Indien er een overschrijding is van de leveringstermijn aan de kant van Horst Handel B.V. dan stuurt de koper/huurder een schriftelijke ingebrekestelling op naar Horst Handel B.V. Deze ingebrekestelling bevat een redelijke termijn voor Horst Handel B.V. om alsnog na te komen.

8. Bij overschrijding van de leveringstermijn door Horst Handel B.V. heeft de koper/huurder nimmer recht op een schadevergoeding. De overeenkomst kan door de koper/huurder tevens niet ontbonden worden, tenzij het niet van hem gevraagd/gevergd kan worden om de overeenkomst in stand te laten.

Artikel 9 – Garantie

1. Terwijl Horst Handel B.V. de overeenkomst naar beste kunnen en vermogen uitvoert, realiseert de koper/huurder zich bij het aangaan van de overeenkomst dat het gaat om de koop/huur van een gebruikt, tweedehands product.

2. Horst Handel B.V. biedt de mogelijkheid aan de koper/huurder om het product bij het sluiten van de overeenkomst zelf te onderzoeken en uit te proberen. Eventueel kan het product worden geïnspecteerd door een expert.

3. Bij de handelingen als genoemd in het voorgaande lid verleent Horst Handel B.V. hiertoe alle medewerking die noodzakelijk is.

4. Aangezien het gaat om een koopovereenkomst/huurovereenkomst die wordt gesloten ten aanzien van gebruikte producten, is er door de koper/huurder geen beroep op non-conformiteit mogelijk, tenzij in de koopovereenkomst anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

1. Horst Handel B.V. is pas aansprakelijk ten aanzien van schade die voortvloeit uit dit artikel.

2. Voor bedrijfsschade, immateriële schade, milieuschade en schade die derden lijden, is Horst Handel B.V. nimmer aansprakelijk.

3. Horst Handel B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaan dankzij grove schuld, opzet en/of roekeloosheid van de koper/huurder.

4. Indien Horst Handel B.V. aansprakelijk is, dan is het schadebedrag nimmer hoger dan het bedrag dat door de verzekering van Horst Handel B.V. wordt uitgekeerd of de hoogte van het bedrag uit de overeenkomst.

5. Een vordering ten aanzien van aansprakelijkheid wordt ingediend binnen een termijn van één jaar. Vorderingen die worden ingediend na de termijn, worden niet in behandeling genomen.

6. Horst Handel B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat dankzij verkeerde of onvolledige gegevens die zijn aangeleverd door de koper/huurder.

Artikel 11 – Overmacht

1. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Horst Handel B.V. haar verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen, is zij gerechtigd om de overeenkomst op te schorten voor zolang de overmachtsituatie aanhoudt.

2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan een onvoorziene situatie waardoor aan de kant van Horst Handel B.V. een tekortkoming in de nakoming ontstaat. Daarnaast wordt onder overmacht verstaan:

a. ziekte en/of arbeidsongeschiktheid;

b. extreme weersomstandigheden zoals wind, vorst en storm;

c. oorlog en mobilisatie;

d. natuurrampen zoals overstromingen, tornado’s en tsunami’s;

e. belemmeringen in het vervoer en/of transport zoals stakingen, gesloten scheepvaart etc.

f. stagnatie in of stopzetting van leveringen van derden aan Horst Handel B.V.;

g. ongevallen zoals brand, machinebreuk etc.;

h. optreden van werknemersorganisaties zoals bij stakingen;

i. uitsluitingen;

j. maatregelen die getroffen door de overheid;

k. producten en/of materialen die niet (meer) aan Horst Handel B.V. geleverd worden door derden;

l. andere belemmeringen, ook in het land van herkomst van de materialen en/of producten;

m. andere onvoorziene omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst belemmeren en/of onmogelijk maken.

3. Indien de overmachtsituatie langer duurt dan één maand, dan zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

4. Indien er sprake is van overmacht, heeft de koper/huurder geen recht op schadevergoeding door Horst Handel B.V.

5. Indien er een overmachtsituatie ontstaat, dan brengt Horst Handel B.V. de koper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

6. Indien een deel van de overeenkomst al door Horst Handel B.V. is uitgevoerd, dan is zij gerechtigd om het uitgevoerde deel van de overeenkomst in rekening te brengen bij de koper/huurder.

7. De factuur, als bedoeld in een situatie in het voorgaande lid van dit artikel, wordt beschouwd als een afzonderlijke factuur naast de oorspronkelijke overeenkomst.

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

1. Op grond van onderstaande bedingen is Horst Handel B.V. gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden, indien:

a. de koper/huurder haar verplichtingen ten aanzien van de overeenkomst niet of gedeeltelijk niet nakomt;

b. Horst Handel B.V. vreest of goede grond heeft om te vrezen dat de koper/huurder haar verplichtingen niet zal nakomen;

c. Horst Handel B.V. bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid van de koper/huurder heeft verlangd d.m.v. een aanbetaling en deze zekerheid tot op heden niet aangeboden is.

2. Redelijkheid en billijkheid zijn ten alle tijden leidend om te bepalen of de overeenkomst nog uitgevoerd kan worden. Indien blijkt dat uitvoering nog mogelijk is, wordt door Horst Handel B.V. gekozen voor opschorting. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan wordt door Horst Handel B.V. gekozen voor ontbinding.

3. De vorderingen van Horst Handel B.V. op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar indien de overeenkomst wordt ontbonden.

Artikel 13 – Geschillen

1. Mocht er een geschil ontstaan tussen Horst Handel B.V. en de koper/huurder, dan poogt Horst Handel B.V. altijd eerst om het geschil onderling in goed overleg op te lossen.

2. Indien een oplossing in goed overleg niet mogelijk is, dan wordt het geschil voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

1. Indien de koper (nog) niet alle vorderingen, alsmede (incasso- en buitengerechtelijke)koste en (wettelijke) rente jegens Horst Handel B.V. voldaan heeft, blijven alle geleverde producten het eigendom van Horst Handel B.V.

2. Voordat het eigendom van Horst Handel B.V. op de koper is overgegaan, is de koper niet bevoegd om de producten te vervreemden, te verhandelen of te verkopen. Tevens mogen de producten niet verpand worden en kunnen derden geen andere rechten op de producten vestigen.

3. Tijdens het eigendomsvoorbehoud van Horst Handel B.V. gaat de koper tijdens de periode van bewaring zorgvuldig en verantwoordelijk met de producten van Horst Handel B.V. om.

4. Op het moment dat de koper in betalingsmoeilijkheden verkeert of daartoe dreigt te verkeren, dan is Horst Handel B.V. gerechtigd om de producten die onder haar eigendomsvoorbehoud vallen, op te halen bij de koper.

5. Indien Horst Handel B.V. overgaat tot het ophalen van de producten, zoals genoemd in het voorgaande lid, dan werkt de koper daaraan mee en verschaft hij Horst Handel B.V. de gewenste toegang tot de producten.

Artikel 15 – Slotbepalingen

1. Op alle aanbiedingen, koopovereenkomsten, huurovereenkomsten en andere verbintenissen van Horst Handel B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Horst Handel B.V. is gerechtigd om de algemene voorwaarden op enig moment te wijzigen. Bij wijzigingen doet zij hiervan mededeling aan de koper/huurder.

3. De algemene voorwaarden van Horst Handel B.V. zijn te vinden op de www.horsthandel.nl

Copyright 2020 Horst Handel BV – Alle rechten voorbehouden. Lees voor meer informatie ook onze Algemene Voorwaarden.